Twój koszyk jest pusty!
                  
Składanie nowych zamówień jest już niemożliwe. Przepraszamy

Regulamin

I. Wstęp

 1. Niniejszy regulamin zwany dalej „Regulaminem” określa ogólne warunki, podstawowe zasady oraz sposób prowadzenia sprzedaży dokonywanej przez sklep internetowy pod adresem theexploaders.com zwany dalej „Sklepem” na rzecz klientów będących konsumentami w rozumieniu art. 221 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 kodeks cywilny .
 2. Sklep internetowy pod adresem theexploaders.com jest własnością............... zwanej dalej „Sprzedawcą”. E-mail: [email protected]
 3. Podmiot, który złożył zamówienie korzystając z witryny theexploaders.com jest zwany dalej „Klientem”.
 4. Składając zamówienie na stronie internetowej theexploaders.com Kupujący oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje jego warunki w całości.
 5. Klienta obowiązuje treść regulaminu, która znajduje się na stronie theexploaders.com w chwili składania zamówienia.

II. Postanowienia ogólne

 1. Wyłączne prawa do Treści udostępnianych/umieszczanych w ramach Sklepu przez Sprzedawcę lub jego kontrahentów, w tym majątkowe i niemajątkowe prawa autorskie, nazwa Sklepu (znak towarowy), wchodzące w jego skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Sprzedawcy lub podmiotom, z którymi Sprzedawca zawarł odpowiednie umowy. Klient jest uprawniony do korzystania z ww. Treści nieodpłatnie, a także do korzystania z Treści zamieszczanych zgodnie z przepisami prawa i już rozpowszechnionych przez innych Klientów w ramach Sklepu, jednak wyłącznie w zakresie dozwolonego użytku osobistego.
 2. Sklep Internetowy jest udostępniany przez Sprzedawcę za pośrednictwem sieci internet i strony internetowej Sklepu, jako zasób systemu teleinformatycznego oraz informatycznego.
 3. Korzystanie ze Sklepu może odbywać się wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do umieszczania na stronie internetowej Sklepu treści reklamowych dotyczących oferowanych towarów, jak i towarów i usług osób trzecich, w formach stosowanych w sieci Internet.
 5. Korzystanie ze Sklepu oznacza każdą czynność Klienta, która prowadzi do zapoznania się przez niego z treściami zawartymi na stronie internetowej Sklepu.
 6. W celu złożenia zamówienia w Sklepie oraz w celu korzystania z usług dostępnych na stronach internetowych Sklepu, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.
 7. Klient jest uprawniony do korzystania z zasobów Sklepu wyłącznie na własny użytek. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Sklepu w celu prowadzenia przez Klienta działalności komercyjnej lub takiej, która naruszałaby interes Sprzedawcy.
 8. Zastrzegamy sobie prawo do wycofania ze sprzedaży dowolnego produktu w każdym momencie.
 9. W celu złożenia zamówienia w Sklepie konieczne jest ukończenie przez Klienta 18 lat.
 10. Produkty znajdujące się w Sklepie są Produktami pielęgnacyjnymi do samochodu i są przeznaczone wyłącznie do użytku zewnętrznego. Każda forma spożywania tych Produktów grozi narażeniem się na bezpośrednie zagrożenie życia i zdrowia Klienta. Zabrania się spożywania Produktów. Produkty powinny być stosowane zgodnie z instrukcją obsługi znajdującą się na opakowaniu. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wywołane niezgodnym z instrukcją obsługi używaniem Produktu.

III. Składanie zamówień

 1. Warunkiem przyjęcia zamówienia do realizacji jest prawidłowe jego złożenie poprzez stronę internetową
 2. Informacje podane w ramach Sklepu stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego, kierowane przez Sprzedawcę do Klientów. Zawarcie Umowy Sprzedaży nie wymaga posiadania przez Klienta Konta założonego w drodze rejestracji. W przypadku nie rejestrowania się w sklepie, z każdą kolejną wizytą w Sklepie i nowymi zakupami Klient będzie musiał ponownie wypełnić dane na Formularzu zamówienia.
 3. Złożone zamówienie jest ważne przez 7 dni. Po tym czasie zostanie automatycznie anulowane jeśli nie zostanie opłacone/odebrane/zrealizowane.
 4. Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę za pośrednictwem strony Internetowej Sklepu.
 5. Klient kompletuje zamówienie, wybierając towar przez wybór polecenia "DODAJ DO KOSZYKA" pod danym towarem znajdującym się na stronie internetowej Sklepu. Klient po skompletowaniu całości zamówienia i wskazaniu w „KOSZYKU” sposobu dostawy oraz formy płatności, składa zamówienie przez wysłanie formularza zamówienia, wypełnionego zgodnie z informacjami podanymi w ww. formularzu, do Sprzedawcy. Wysłanie formularza następuje przez aktywację odpowiedniego pola „zrealizuj zamówienie ” w formularzu zamówienia. Każdorazowo przed wysyłką zamówienia do Sprzedawcy Klientowi wyświetlany jest Formularz Informacyjny z informacjami określonymi w art. 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumentów takimi jak cena łączna wybranych towarów oraz łączny koszt wybranego sposobu dostawy.
 6. Złożenie zamówienia stanowi złożenie przez Klienta Sprzedawcy oferty zawarcia umowy sprzedaży towarów będących przedmiotem zamówienia.
  • Sprzedawca ma prawo do weryfikacji dokonanego zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz jego anulowania w przypadkach uzasadniających wątpliwości co do możliwości realizacji zamówienia.
 7. Na podstawie złożonego zamówienia, Sprzedawca dokonuje weryfikacji dostępności w Sklepie zamówionego przez Klienta towaru.
 8. Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie przyjęcia zamówienia. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty.
 9. W przypadku braku w Sklepie zamówionego towaru albo braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn Sprzedawca poinformuje Klienta drogą elektroniczną o powstałych okolicznościach.
 10. W przypadku pozytywnej weryfikacji dostępności towaru, Klient otrzymuje od Sprzedawcy, na adres poczty elektronicznej, informację o przyjęciu przez niego zamówienia do realizacji.
 11. Ceny na stronie internetowej Sklepu zamieszczone przy danym Towarze:
  • stanowią ceny brutto (z podatkiem VAT) i określone są w złotych polskich.
  • nie zawierają informacji odnośnie kosztów dostawy, o których Klient będzie poinformowany przy wyborze sposobu dostawy;
 12. Ostateczną ceną wiążącą strony umowy sprzedaży jest cena towaru zawarta na stronie internetowej Sklepu w momencie składania zamówienia przez Klienta.
 13. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia określona, po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy oraz określeniu formy płatności w ostatnim kroku zakupu.
 14. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:
   - przelew - wpłaty należy dokonać na wskazany numer rachunku bankowego, który Sklep przekazuje w wiadomości e-mail potwierdzającej przyjęcie zamówienia. Przelew można zrealizować przez Internet, na poczcie lub w banku. Po zaksięgowaniu wpłaty na koncie bankowym, Sklep rozpoczyna realizację zamówienia,
   - płatność elektroniczna - Sklep wykorzystuje system płatności PayPal oraz PayU, do którego Klient zostaje przekierowany w celu dokonania płatności.
 15. Warunkiem wysłania towaru w przypadku wybrania sposobu płatności: przelew lub płatność elektroniczna jest zapłata za towar i przesyłkę.
 16. Sprzedawca realizuje zamówienie w ciągu 2-5 dni roboczych (czas realizacji zamówień pobraniowych 4-5 dni), zamówienie jest wysyłane najwcześniej po 24 godzinach od chwili otrzymania potwierdzenia zapłaty za zamówiony Towar. Sklep zastrzega sobie 14 dniowy okres realizacji zamówienia z przyczyn niezależnych, w takich przypadkach Klient jest informowany o tym.
 17. Zamówione towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem dostawcy, na adres wskazany w formularzu zamówienia.
 18. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wysokości kosztów dostawy, w szczególności w przypadku zmiany cenników usług świadczonych przez podmiot realizujący dostawy. Postanowienie to nie dotyczy zamówień już realizowanych.
 19. Sprzedawca dołącza do przesyłki będącej przedmiotem dostawy, zgodnie z wolą Klienta, paragon lub fakturę VAT obejmującą dostarczane towary.
 20. W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego towaru do Sklepu internetowego przez dostawcę, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie, ustalając ponownie z Klientem termin i koszt dostawy.
 21. Sklep zastrzega sobie prawo do nierealizowania zamówień bez udostępnienia kontaktów postaci adresu e-mail i numeru telefonu pod którym będzie możliwe potwierdzenie zamówienia.
 22. Sklep wystawia faktury VAT na życzenie Kupującego.

IV. Warunki dostawy

 1. Sklep nadaje przesyłki na terenie Polski.
 2. Sklep dostarcza przesyłki za pośrednictwem firm kurierskich.
 3. Dostawa następuje na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu.
 4. Niezwłocznie po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje e-mail z potwierdzeniem złożonego zamówienia. Sklep rozpoczyna jego realizację, a Klient będzie na bieżąco informowany o procesie wykonania zamówienia.
 5. Termin wysyłki wynika z dostępności produktów i wybranej formy płatności, podczas gdy czas dostawy zależy od wybranej przez Klienta formy dostawy.
 6. Całkowity koszt dostawy zamówienia zostaje obliczony po dodaniu produktów do koszyka oraz wybraniu odpowiedniej formy dostawy i metody płatności - w podsumowaniu zamówienia zostanie podana dokładna wartość do zapłaty.
 7. Zamówiony towar Sklep wysyła na terenie Polski. Kupujący jest obciążony kosztami dostawy.

V. Zasady zwrotu towaru

 1. Sprzedawca prosi Klientów o sprawdzanie zawartości przesyłki w obecności kuriera. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń lub braków towaru uprzejmie prosimy o spisanie z kurierem doręczającym protokołu szkody firmy kurierskiej i przesłanie go na adres email [email protected]
 2. Kupującemu przysługuje prawo do zwrotu towaru w ciągu 14 dni od daty otrzymania towaru, bez podania przyczyny;
 3. W przypadku zwrotu towaru Sklep zwraca Klientowi, tylko kwotę obejmującą cenę towaru.
 4. Koszty odesłania towaru w przypadku odstąpienia od umowy ponosi Klient, natomiast koszty zwrotu towaru przy reklamacji w razie jej uwzględnienia ponosi Sklep.
 5. Klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży przez okres 14 dni, bez podawania jakichkolwiek powodów oraz bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów innych niż przewidziane przez przepisy prawa. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. W razie skutecznego odstąpienia od Umowy sprzedaży umowa jest uważana za niezawartą. Klient zobowiązany jest do zwrotu zakupionego Towaru, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Towar powinien zostać zwrócony w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

VII. Gwarancja

 1. Sklep nie udziela żadnej gwarancji na jakiekolwiek sprzedawane produkty.

VIII. Zwrot należności

 1. Sklep dokonuje zwrotu Klientom należności w ciągu 14 dni w przypadku:
   - rezygnacji przez Klienta z zamówienia lub z części zamówienia opłaconego z góry przed jego realizacją (w takim przypadku zwrotowi podlega odpowiednia część ceny);
   - odstąpienia od umowy przez Klienta będącego Konsumentem w terminie 14 dni;
   - obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy w przypadku uznania reklamacji;
 2. Sklep dokonuje zwrotu Sprzedawca dokonuje zwrotu należności na rachunek bankowy Klienta.
 3. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu należności lub opóźnienie takiego zwrotu, jeżeli pomimo skierowania do Klienta na podany przez niego adres poczty elektronicznej wezwania, Klient nie przekaże Sklepowi wymaganych danych lub gdy odpowiedź na wezwanie będzie niekompletna i uniemożliwi skuteczne dokonanie zwrotu. Sklep wolny jest od odpowiedzialności, także gdy zwrotu nie dokonano lub dokonano z opóźnieniem wskutek przekazania przez Klienta błędnych danych wymaganych do przelewu bankowego. Zwrot należności dokonany zostanie w takim przypadku, niezwłocznie po uzyskaniu ww. danych od Klienta.

IX. Ochrona danych osobowych

 1. Dane osobowe Użytkowników Sklepu będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 2. Klient ma możliwość wglądu oraz poprawienia swoich danych po zalogowaniu się do serwisu Klient ma prawo uzyskania informacji o celu i zakresie zbierania danych.
 3. Dokonując rejestracji w Sklepie theexploaders.com Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych Klienta przez Sklep do celów związanych z realizacją zamówień złożonych przez Klienta oraz obsługi po sprzedażowej.
 4. Dokonując rejestracji w Sklepie Klient może wyrazić zgodę na przesyłanie Klientowi informacji handlowych oraz podejmowania działań marketingowych w formach dozwolonych prawem oraz Ustawą z dnia 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych.
 5. Administratorem danych osobowych Klientów Sprzedawcy jest ….
 6. Dane osobowe przetwarzane będą przez Sprzedawcę wyłącznie na podstawie upoważnienia do przetwarzania danych oraz wyłącznie w celu realizacji zamówień lub usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę oraz innych celach określonych w Regulaminie.
 7. Podawanie przez Klientów ich danych osobowych jest zawsze dobrowolne. Jednakże niepodanie danych oznaczonych jako niezbędne uniemożliwia rejestrację w Sklepu i zawarcie Umowy o Świadczenie Usług i Umowy Sprzedaży
 8. Sprzedawca zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych z prowadzonego zbioru, w szczególności w przypadku usunięcia Konta Klienta. Sprzedawca może odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli Klient nie uregulował wszystkich należności wobec Sprzedawcy lub naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.
 9. Sprzedawca chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem. Zbiór zgromadzonych danych osobowych Klientów traktowany jest jako wydzielona baza danych, przechowywana na serwerze Sprzedawcy, w specjalnej strefie bezpieczeństwa, zapewniającej właściwą ochronę.
 10. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do ujawniania współpracującym ze Sprzedawcą firmom i serwisom internetowym zbiorczych, ogólnych zestawień statystycznych dotyczących Klientów. Zestawienia takie dotyczą oglądalności Stron Internetowych Sklepu i nie zawierają danych osobowych Klientów.

X. Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca może zbierać informacje, celem przechowywania ich lokalnie na urządzeniu Klienta, korzystając z mechanizmu pamięci przeglądarki przy użyciu plików „cookies”.
 2. Zasady polityki plików „cookies” uregulowane zostały w dokumencie „Polityka prywatności i plików cookies”, stanowiącym załącznik do Regulaminu, zamieszczony w obszarze strony internetowej Sklepu - pobierz tutaj.
 3. Postanowienia Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać praw Klienta będącego Konsumentem, wynikających z przepisów polskiego prawa powszechnie obowiązującego. W przypadku niezgodności postanowień Regulaminu z przepisami polskiego prawa powszechnie obowiązującego, stosuje się te przepisy.
 4. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy polskiego prawa powszechnie obowiązującego.